Algemene voorwaarden

LEVERINGSVOORWAARDEN:

1. Toepasselijkheid

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Lottevandrunen.nl onder beheer van Lotte van Drunen Motorsport en op alle met Lottevandrunen.nl onder beheer van Lotte van Drunen Motorsport aangegane overeenkomsten.
1.2 Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen indien nadrukkelijk aangegeven Aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten.
1.3 Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven.
1.4 Indien ook de Koper naar zijn algemene voorwaarden verwijst, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Lottevandrunen.nl onder beheer van Lotte van Drunen Motorsport ingestemd is.
1.5 De internetsite van Lottevandrunen.nl onder beheer van Lotte van Drunen Motorsport richt zich op zowel de Nederlandse als buitenlandse markt.
1.6 Onder “Koper” wordt verstaan iedere bezoeker van de internetsite dan wel elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Lotte van Drunen Motorsport in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.
1.7 Lottevandrunen.nl onder beheer van Lotte van Drunen Motorsport behoudt zich het recht voor deze voorwaarden aan te passen aan wettelijke normen van Nederland.
1.8 Door het gebruik van de internetsite van Lottevandrunen.nl onder beheer van Lotte van Drunen Motorsport en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden evenals alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.

2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten.

2.1 Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt. Bij aanbiedingen via de internetsite wordt dit kenbaar of telefonisch, of per fax, of per E-mail, gemaakt.
2.2 Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van 2 weken, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld.
2.3 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper is overhandigd per e-mail of post is verzonden naar het door Koper opgegeven emailadres of hoofd adres.
2.6 Koper en Lottevandrunen.nl onder beheer van Lotte van Drunen Motorsport komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 2.1 en 2.3 is voldaan. Vooral ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Lotte van Drunen Motorsport zullen voor zover de wet dat toelaat, gelden hierbij als een vermoeden van bewijs.
2.7 Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via e-mail verstrekt en opgaven van toepasbaarheid met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. De Lottevandrunen.nl onder beheer van de Lotte van Drunen Motorsport garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie of toepasbaarheid in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

3. Prijzen en verzendkosten

3.1 Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief omzetbelasting.
3.2 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij die aanbieding. Deze vermelding staat afgedrukt of wordt vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding. Deze periodes komen altijd met elkaar overeen.
3.3 De Koper is de prijs verschuldigd die Lottevandrunen.nl onder beheer van de Lotte van Drunen Motorsport in haar bevestiging conform artikel 2 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie-)fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Lotte van Drunen Motorsport worden gecorrigeerd.
3.4 Bezorgkosten zijn niet inbegrepen in de prijs.

3.5 De verzendkosten zijn ongeacht het gewicht € 7,95 per pakket, is uw pakket zwaarder dan 10 kg. is de meerprijs voor onze rekening, (zijn er echter meerdere pakketten nodig kunnen wij meer verzendkosten rekenen). Vanaf een bestelwaarde van € 75,- is er gratis verzending in Nederland. Verzendkosten voor België en Duitsland zijn € 7,95.

Mocht uw bestellingen in een enveloppe passen en door de brievenbus kunnen dan zullen de kosten € 3,85 zijn (ook ongeacht wat u besteld, dit zijn de kosten voor het verzenden en verpakken), dit geldt alleen voor Nederland.

 

4. Betaling

4.1 Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manieren worden betaald: via vooruitbetalingcontant bij afhalen op de markt of in de winkel, Paypal, Giropay, Maestro, Visa, Mastercard of IDeal, vooruitbetaling geschiedt door het orderbedrag o.v.v. het ordernummer over te maken op ABN Amro rekening NL25ABNA0118101684 t.n.v. Lotte van Drunen Motorsport. Na ontvangst van de betaling wordt de order verwerkt en de goederen verstuurd.

Lottevandrunen.nl onder beheer van de Lotte van Drunen Motorsport kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de internetsite of via een schriftelijke mededeling van Lotte van Drunen Motorsport
4.2 In het geval door Lottevandrunen.nl onder beheer van de Lotte van Drunen Motorsport een betalingstermijn is afgesproken geldt dat door het enkel verstrijken van deze termijn de Koper in verzuim is.
Betalingstermijnen kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen onder alsdan te stellen en overeen te komen voorwaarden.
4.3 Bij niet of niet-tijdige betaling zijn de extra kosten altijd voor rekening van koper.
4.4 Ten laste van de Koper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Lottevandrunen.nl onder beheer van Lotte van Drunen Motorsport als gevolg van de niet nakoming door Koper van diens (betaling-)verplichtingen heeft moeten maken.
4.5 In geval van niet-tijdige betaling is Lottevandrunen.nl onder beheer van Lotte van Drunen Motorsport bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de Koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.

5. Levering en leveringstijd

5.1 Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. In beginsel streeft Lotte van Drunen Motorsport ernaar om bestellingen binnen 2 werkdagen te verzenden (veelal zal het dezelfde dag verzonden worden, wanneer een artikel niet op voorraad is zal het later kunnen worden). Genoemde levertijd geldt slechts als indicatie en geldt nimmer als fatale termijn. Lotte van Drunen Motorsport kan nadere informatie betreffende levertijden vermelden op de internetsite of op andere wijze schriftelijk kenbaar maken. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter. De maximale levertijd zal 30 dagen bedragen tenzij anders overeengekomen. Mocht deze levertijd niet haalbaar zijn stellen wij u hiervan op de hoogte. U heeft dan het recht om de overeenkomst te ontbinden. Reeds betaalde bedragen worden zo spoedig mogelijk, doch binnen 30 dagen gecrediteerd.
5.2 Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de Koper wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Vertragingen zullen aan de Koper per e-mail of telefonisch worden gemeld.
5.3 Leveringen vinden plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.
5.4 Het risico van verlies of beschadiging van het product die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de klant over op het moment waarop deze aan de klant juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de klant of van een door de klant aan te wijzen derden wordt gebracht.

5.5 Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.

6. Ruilen en herroepingrecht

6.1 De Koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Overeenkomsten met consumentkopers waar uitsluitend gebruik is gemaakt van elektronische communicatie, geldt dat de consumentkoper het recht heeft zonder boete en zonder opgaaf van redenen een herroepingrecht uit te oefenen binnen zeven (7) werkdagen na aflevering van het product in kwestie. Van dit herroepingrecht zijn uitgezonderd producten die:

– op maat zijn afgeknipt en / of gesneden (artikelen die ook reeds geknipt zijn t.b.v. bestelling kunnen niet meer geannuleerd worden, wanneer u artikelen voor bijv. een set bij elkaar heeft gezocht, vermeldt dit graag bij de opmerkingen zodat we er rekening mee kunnen houden);
– tot stand gebracht zijn overeenkomstig specificaties van koper;
– duidelijk persoonlijk van aard zijn;
– door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
– snel kunnen bederven of verouderen;
– van audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur indien koper hun verzegeling heeft verbroken;
– van kranten en tijdschriften.

6.2 Indien de consumentkoper van het herroeping recht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt, dan draagt Lottevandrunen.nl onder beheer van de Lotte van Drunen Motorsport zorg voor terugbetaling binnen 30 dagen.
6.3 Indien de consumentkoper een zending per rembours heeft besteld zal indien deze wordt geweigerd de verzendkosten en de rembourstoeslag en administratiekosten separaat in rekening worden gebracht.

7. Eigendomsvoorbehoud

7.1 Na volledige betaling is het product eigendom van de klant.

8. Garantie en aansprakelijkheid

8.1 Lottevandrunen.nl onder beheer van de Lotte van Drunen Motorsport garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.
8.2 Het aankoopbewijs geldt als bewijs met betrekking tot de garantie.
8.3 Lotte van Drunen Motorsport is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Koper of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Lottevandrunen.nl onder beheer van Lotte van Drunen Motorsport. Lottevandrunen.nl onder beheer van Lotte van Drunen Motorsport is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en omzetderving.
8.5 Indien Lotte van Drunen Motorsport, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.
8.6 Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:
– indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van Lottevandrunen.nl onder beheer van de Lotte van Drunen Motorsport of de fabrikant zijn verricht; – indien de originele factuur niet kan worden overlegd, is gewijzigd of onleesbaar is gemaakt;
– indien gebreken die het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;
– indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatigheid.
8.8 De Koper is gehouden Lottevandrunen.nl onder beheer van de Lotte van Drunen Motorsport te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de overeenkomst tegen Lotte van Drunen Motorsport mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de Koper dienen te komen.
De Koper is verplicht het product aan Lottevandrunen.nl onder beheer van de Lotte van Drunen Motorsport te retourneren om zodoende een goede beoordeling en afhandeling van de garantieaanspraak te bewerkstelligen. Indien een klacht gegrond wordt verklaard verplicht Lotte van Drunen Motorsport zich tot het leveren van een gelijkwaardig product mits anders overeengekomen.
8.9 Naast deze garantiebepalingen blijven wettelijke garantiebepalingen van kracht.
Een eventueel door het bedrijf als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten die de consument jegens het bedrijf kan doen gelden op grond van de wet en de overeenkomst op afstand.
Een eventueel door de fabrikant of de importeur verleende garantie doet niets af aan de rechten die de consument jegens het bedrijf kan doen gelden op grond van de wet, de overeenkomst op afstand en de door het bedrijf verleende garantie.

 

9. Overmacht

9.1 In geval van overmacht is Lottevandrunen.nl onder beheer van de Lotte van Drunen Motorsport niet gehouden haar verplichtingen jegens de Koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.
9.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

10. Intellectuele eigendom.

10.1 De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij Lotte van Drunen Motorsport, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

11. Persoonsgegevens.

11.1 Lottevandrunen.nl onder beheer van Lotte van Drunen Motorsport zal de gegevens van de Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. Lotte van Drunen Motorsport neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.

12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter.

12.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

13. Links

13.1 De site van Lotte van Drunen Motorsport kan advertenties van derden of koppelingen naar andere sites bevatten. Op het privacy beleid van deze derden of hun sites heeft Lotte van Drunen Motorsport geen invloed en is daarvoor niet verantwoordelijk.

14. Uw rechten

14.1 U kunt altijd aan Lottevandrunen.nl onder beheer van de Lotte van Drunen Motorsport vragen welke gegevens over u worden verwerkt. Hiertoe kunt u een e-mail sturen. Ook kunt u per e-mail aan Lottevandrunen.nl onder beheer van de Lotte van Drunen Motorsport vragen verbeteringen, aanvullingen of andere correcties aan te brengen, die Lottevandrunen.nl onder beheer van de Lotte van Drunen Motorsport zo spoedig mogelijk zal verwerken. Indien u geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie dan kunt u Lotte van Drunen Motorsport hiervan op de hoogte stellen. Toezenden van informatie gebeurt alleen maar als u daarvoor uw emailadres heeft opgegeven.

 

STAY TUNED

MIS NIKS! ONTVANG DE LAATSTE NIEUWTJES EN ONTVANG ALS EERSTE NIEUW MERCHANDISING AANBOD IN JE MAILBOX SCHRIJF JE NU IN!